Thursday, November 15 2018

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަންބަރު: 2018/3 ޤަރާރު (ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރުމާގުޅޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު) އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙްޤީޤްކުރެއްވި މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމާގުޅޭ