Sunday, May 28 2023

ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2016/R-70 ("ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުސޫލުތަކަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)