Tuesday, November 30 2021

ދައުލަތާއި، ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތްތައް އަދި ޢާންމު ވަކީލުންނާއި، ޢާންމުންގެ ބޭނުމަށް، 22 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ގައި ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާއެކު