Tuesday, November 30 2021

މިއޮފީހުގެ ރ.ގޮފި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި ގޮފިން ބަހަންޖެހޭ ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި ބަހައިދިނުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން