ޔުނިސެފްގެ ކަންޓްރީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްއާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސްގެ ކަންޓްރީ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ޑޮކްޓަރ އެލިސް އަކުންގާއާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މިއަދު ހެނދުނު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި...

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ފުރަތަމަ ކަރުދާސް އިފްތިތާޙްކުރުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރައްވާ މަޢ...