ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ތުރުކީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ތުރުކީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ދެ ޤައުމުގެ ޕްރޮސިކިއުޝަން ސަރވިސްގ...

ކޮލޯކިއަމް އޮން ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް އެންޑް ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖަރ އެކްޓް ގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ނެޝަނަލް ޖުޑީޝަލް ކޮންފަރެންސް 2017 ގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމްކުރެއްވި 'ކޮލޯކިއަމް އޮން ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް...