'އިންޑިއަން އޯޝަން ފޯރަމް އޮން މެރިޓައިމް ކްރައިމް' ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ތިންދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޔޫއެންއޯޑީސީ ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން 2016 މާރިޗު 21-23 ގެ ނިޔަލަށް ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބުގައި ކުރިއަށްދާ 'އިންޑި...

'އިންޑިއަން އޯޝަން ފޯރަމް އޮން މެރިޓައިމް ކްރައިމް' ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފުރާވަޑައިގެންފި

ޔޫއެންއޯޑީސީ ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން 2016 މާރިޗު 21-23 ގެ ނިޔަލަށް ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބުގައި ކުރިއަށްދާ 'އިންޑިއަން އޯޝަން ފޯރަމް އޮން...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 'ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން 2016-2019' ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

ކުރިއަށްއޮތް 4 އަހަރުދުވަހަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރުމަށް ޤަޞްދުކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްރޮސިކިއ...

އުތުރުގެ 4 އަތޮޅަކަށް ކުރައްވާ ދަތުުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފުރާވަޑައިގެންފި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް، އުތުރުގެ 4 އަތޮޅަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަ...