ފުވައްމުލަކު ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް...

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ވަނީ މިއަދު، 2016 މާރިޗު 30 ވަނަ ދުވަހު ފުވައްމުލ...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ފުވައްމުލަކަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފުވައްމުލަ...

'އިންޑިއަން އޯޝަން ފޯރަމް އޮން މެރިޓައިމް ކްރައިމް' ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ތިންދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޔޫއެންއޯޑީސީ ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން 2016 މާރިޗު 21-23 ގެ ނިޔަލަށް ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބުގައި ކުރިއަށްދާ 'އިންޑި...

'އިންޑިއަން އޯޝަން ފޯރަމް އޮން މެރިޓައިމް ކްރައިމް' ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފުރާވަޑައިގެންފި

ޔޫއެންއޯޑީސީ ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން 2016 މާރިޗު 21-23 ގެ ނިޔަލަށް ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބުގައި ކުރިއަށްދާ 'އިންޑިއަން އޯޝަން ފޯރަމް އޮން...