ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ


ތިރީގައިއެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 16/2014 (ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. އެކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެމުވައްޒަފުން އަދާކުރާނެ ދައުރު ފާހަގަކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.

  1. އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޢަލީމް (ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ)
  2. އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ނާޝިދު (މެންބަރު)
  3. ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ރިފްނާ ލަޠީފު (މެންބަރު)