Sunday, July 22 2018

ގުޅުއްވުމަށްމިއޮފީހާ ގުޅޭނެ ޢާންމު ނަންބަރު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ގުޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ މިއޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ ޑިވިޜަނެއް ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބިއުރޯއަށްނަމަ، މިލިންކުން ގުޅޭނެ ނަންބަރުތައް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މަޖީދީމަގު، މާލެ، 20040، ދިވެހިރާއްޖެ
3000655
3000644

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މެސެޖެއް ފޮނުއްވުމަށް

މެސެޖް މިއޮފީހަށް ލިބިއްޖެ