Thursday, September 29 2022
 • 01
  Apr 2017
 • ޅ ގޮފި ހުޅުވުނު


 • 10
  Apr 2016
 • އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ފަޒްނާ އަޙްމަދު ޢައްޔަންކުރެވުނު


 • 10
  Apr 2016
 • ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނިހާޔަތު ޢައްޔަންކުރެވުނު


 • 17
  Jan 2016
 • އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނިހާޔަތު ޢައްޔަންކުރެވުނު


 • 24
  Nov 2015
 • ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ޢައްޔަންކުރެވުނު


 • 11
  Nov 2015
 • ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުން އަލްއުސްތާޛް މުހްތާޒް މުޙްސިން ވަކިކުރެވުނު


 • 08
  Sep 2015
 • ށ ގޮފި ބަންދުކުރުން


 • 06
  Sep 2015
 • އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ނާޝިދު ޢައްޔަންކުރެވުނު


 • 01
  Sep 2015
 • އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުން އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމީދު ފަހުމީ ވަކިކުރެވުނު


 • 14
  June 2015
 • އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ ޖިހާދާ އަނީސް ޢައްޔަންކުރެވުނު


 • 04
  May 2015
 • ނ ގޮފި ހުޅުވުނު


 • 28
  Oct2014
 • ފުވައްމުލަކު ގޮފި ބަންދުކުރި


 • 17
  Sep 2014
 • ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛް މަޙްމޫދު ސަލީމް ޢައްޔަންކުރެވުނު


 • 23
  July 2014
 • ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛް މުހްތާޒް މުޙްސިން ޢައްޔަންކުރެވުނު


 • 05
  May 2014
 • ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުން އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމް އިސްތިއުފާދެއްވި


 • 25
  Nov 2013
 • ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުން އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު އިސްތިއުފާދެއްވި


 • 11
  Nov 2013
 • ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުން އަލްއުސްތާޛާ ދީބާނާޒް ފަހުމީ އިސްތިއުފާދެއްވި


 • 01
  Nov 2012
 • ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުން އަލްއުސްތާޛާ ދީބާނާޒް ފަހުމީ ޢައްޔަންކުރެވުނު


 • 05
  Oct 2011
 • ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުން އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމް އިސްތިއުފާދެއްވި


 • 20
  Mar 2011
 • އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމީދު ފަހުމީ ޢައްޔަންކުރެވުނު


 • 16
  May 2010
 • ށ ގޮފި ހުޅުވުނު


 • 06
  May 2010
 • ބ ގޮފި ހުޅުވުނު


 • 19
  Mar 2009
 • ފުވައްމުލަކު ގޮފި ހުޅުވުނު


 • 04
  Feb 2009
 • ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމް ޢައްޔަންކުރެވުނު


 • 09
  Nov 2008
 • ހދ ގޮފި ހުޅުވުނު


 • 04
  Sep 2008
 • އައްޑޫ ގޮފި ހުޅުވުނު


 • 04
  Sep 2008
 • ގދ ގޮފި ހުޅުވުނު


 • 04
  Sep 2008
 • ގއ ގޮފި ހުޅުވުނު


 • 04
  Sep 2008
 • ފުރަތަމަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ޢައްޔަންކުރެވުނު


 • 04
  Sep 2008
 • ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އުފެދުނު


 • 07
  Aug 2008
 • ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ މުސްތަޤިއްލު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެއް ހުންނަންވާނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅުނު