ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ސިއްޚީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާތީއާއި ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ދަޢުލަތުން އަޅުއްވަމުންގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކާއިގުޅިގެން މިއޮފީހުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިއޮފީހުން ޚިދުމަށް ދިނުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

  • އޮފީހަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައިpgoffice@pgoffice.gov.mv އަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުން.
  • ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމާއި، އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ criminalrecord@pgoffice.gov.mv އަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުން.
  • މިއޮފީހުން ދޫކުރާ ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން.


ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އުފެދުނީ 2008 އޮގަސްޓު 07 ވަނަ ދުވަހު ތަޞްދީޤްކުރި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 220 ވަނަ މާއްދާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ މުސްތަޤިއްލު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެއް ހުންނާންވާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާ ގުޅިގެން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 220 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައްކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 223 ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީތައް